Pamahalaan sa pagdating ng mga amerikano

Pamahalaan pagdating ng amerikano

May ari-ariang lupain na nagkakahalaga ng piso o nagbabayad ng taunang buwis na umaabot ng tatlumpung piso. Resulta nito maraming maliliit na industriya sa Pilipinas ang nalugi sanhi ng patuloy na pagpasok ng mga produktong Amerikano sa bansa. Subalit ang mga Pilipino ay hindi maaaring makapagluwas ng mga yaring produkto o manufactured goods. Ito rin ang naging punto kung kailan ang mga Pilipino ay tuluyan nang nahilig sa mga stateside products.

Mga Pagbabago sa Transortasyon at Komunikasyon Pagdating ng mga bagong uri ng sasakyan tulad ng trak at kotse mula sa dating paggamit ng kalesa at karwahe. Nakapagbabasa, nakapagsusulat at nakapagsasalita ng wikang Ingles o Espanyol.

Sinabi din sa akda na hindi totoong aksidente ang pagdating ng mga amerikano sa pilipinas. Sa pamamagitan nito ay binigyang karapatan ang mga Pilipino na mamili ng kanilang relihiyon. Maging ang pagbabago sa pagpapangalan tulad ng Mary, Peter at Joseph. Pagbabawal sa panghihikayat at lahat ng uri ng pagkilos na magsusulong sa kalayaan ng Pilipinas.

Dapat nakahawak na ng posisyon sa pamahalaan bago o sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Mas binigyang pagpapahalaga ang pag-aaral sa pagkamamamayan at sistemang demokratiko kaysa relihiyon. Pagsusuot ng mga lalaking Pilipino ng mga Amerikano at kurbata samantalang mga sapatos na may takong naman sa mga babae. Sila ang mag-aangat sa katayuan ng mga inferyor na bansa sa mundo. Pagkakaroon ng mga appliances na de kuryente Naging popular ang mga awiting opera at mga pangkat musikal na banda at rondalla.

Sila ang magaangat

Kailangan nitong magkaroon ng mga kolonya at base-militar upang mapangalagaan ang kanyang mga interes pang-ekonomiko sa bansa. Ngunit nang nagsimula ang panahong iyon, nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa politika at humina ang ekonomiya ng bansa. Pagpapalawak ng mga kalsada at lansangan. Ang pagsusulong nito nga mga interes pang-ekonomiko sa Silangan lalo na sa bansang Tsina.

Ang disenyong ito ay may isang palapag lamang na kinatatampukan ng isang magarang beranda sa harapan o sa paligid ng bahagi. Kamatayan ang parusa sa sinumang lalabag. Pagkakaiba ng Sistemang Pang-edukasyon na ipinatupad ng mga Espanyol at Amerikano sa Pilipinas Sa panahon ng mga Amerikano naging libre ang pag-aaral.

Pagkatuto sa ibang mga libangan tulad ng panonood ng sine at telebisyon. Ito ay tungkulin nila sa bansa bilang mga Amerikano at Kristyano.

Mas binigyang pagpapahalaga ang pagaaral

Pamahalaan sa pagdating ng mga amerikano - makru

Dapat nakahawak na ngPagsusuot ng mga lalaking Pilipino