Ang Pagdating Ng Mga Paring Capuchino Sa Pilipinas

Pagdating ng unang karagdagang pwersa ng mga amerikano na

Marami ang nabighani

Sa panahong ito, nangingibabaw ang Nacionalista Party ng mga Pilipino. Mga Dahilan ng Pagdating ng mga Capuchino sa Pilipinas Antiklerikalismo Ito ay tumutukoy sa isang kilusan na tumutuligsa sa pakikialam pulitikal at mga gawaing pampulitika ng simbahan.

Sa paglilipat sa mas

Ang una naming pinuntahan ay ang kumbento ay kay Sto. Marami ang nabighani sa ganda ng imahen kaya ito ay kumuha ng pansin ng mga nagsisimba sa munting kapilya. Sa paglilipat sa mas maganda pwesto, marami ang lumapit at nananalangin sa napakagandang imahen ng Birhen ng Lourdes.

Matapos ang pagpapagawa ng simbahan ng

Ang paglulunsad ng mga agresibong gawain ay nagpatunay lamang na ang Alemanya ay karapat-dapat na kilalanin ng mga katabing bansa bilang makapangyarihang bansa ng Europa. Matapos ang opisyal na pagtanggap sa amin, ang labing-isa sa amin aynanatili sa kumbento ni San Francisco kung saan kami ay nakatanggap ng maayos na pangangalaga mula sa aming mga kapatid. Matapos makapagtayo ng permanenteng tirahan sa Intramuros, nagtayo ang mga paring Capuchino ng isang kapilya.

Debusyon sa Birhen ng Lourdes Ang

Mas lalo kaming nakakuha ng pansin dahil sa amng suot na sutana, panyapak, ang aming itsura lalo na ang aming napakahabang balbas. Sa pagkakataong ito, pinasimulan ng mga Paring Capuchino ang pagnonobena sa karangalan ng Birhen ng Lourdes. Ang Pilipinas ay napasailalim ng pamamahala ng Lalawigan ng Catalonia.

Ang una naming pinuntahan ay ang

Idinaos sa unang pagkakataon ang isang prusisyon sa loob ng Intramuros. Debusyon sa Birhen ng Lourdes Ang debusyon sa Birhen ng Lourdes ay limitado lamang sa mga mayayaman na nakarating sa bansang Pransya. Matapos ang pagpapagawa ng simbahan ng mga Capuchino sa Retiro, Lungsod Quezon ay inilipat ang imahen sa pamamagitan ng isang prusisyon.

Idinaos sa unang pagkakataon ang